The nominees of the Kandinsky Prize 2013 have been announced

According to thevotes of the members of international jury and the council of experts ArtChronika Cultural Foundation announces the nominees of the Kandinsky Prize 2013 (long list):

Nomination “Project of the Year” (20 nominees from 157 applications)
Vladimir Arkhipov.
Evgeny Granilshikov
Dashevsky Alexander.
Vladislav Efimov.
Zholud Anna.
Kawarga Dmitry.
Korina Irina.
Corsy Alexei, Mandych Alexy.
Mikhail Kosolapov.
Vladislav Mamyshev-Monroe.
Valery Melnikov.
Liza Morozova.
Nicholai Nasedkin.
Nakhova Irina.
Recycle.
Aidan Salakhova.
Vladimir Seleznev.
Smetanina Jana.
Vladimir Smolar.
Marina Chernikova.

Nomination “The young artist. Project of the Year “(17 nominees from 215 applications)
Maria Agureyeva.
Nikolai Alekseev.
Lena Artemenko.
Antonina Baever.
Evgeny Granilshikov
Nadezhda Grishina.
Nic Degtyarev
Ilya Dolgov.
Eli Cooka
Liliya Zhiganshina.
Andrey Kachalyan.
Alexy Corsi, Sofia Gavrilova.
Taisiya Kruguvyh.
Nastasya Kuzmina
Timofey Parchikov.
Sasha Pirogova.
Grigory Yushchenko.